Pyaar-vyaar dhoka hai, padhai karlo abhi bhi mauka hai